Menu
Xəbər Lenti
Neft bahalaşır
Dün, 09:46

Neft bahalaşır

Əli Əsədov iclas keçirdi
7-05-2021, 16:48

Əli Əsədov iclas keçirdi

Ölənlərin sayı azaldı
7-05-2021, 16:03

Ölənlərin sayı azaldı

Sabah hava buludlu olacaq
7-05-2021, 12:59

Sabah hava buludlu olacaq

27 apr 11:33Gündəm / Sosial / Bölgə

Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli, tarixi və gələcək maraqlarımıza tam cavab verir

Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı şanlı qələbə ilə təkcə işğal olunmuş torpaqları azad etmədi, həm də regionda və dünyada yeni reallıq yaratdı. İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan ordusunun alçaldıcı məğlubiyyəti və tamamilə darmadağın edilməsi ilə başa çatdı. Qələbəmizin rəsmi təsdiqini özündə ehtiva edən 10 noyabr sazişi bu reallığa möhürünü vurdu. İndi Azərbaycan daha çevik və sərbəst siyasət aparmaq imkanına malikdir.

BəyanatınAzərbaycanərazilərininazadolunmasıiləbağlıolanbəndləriicraolunub. Kommunikasiyalarınbərpasıistiqamətindəişlərdavamedir. TarixiAzərbaycanərazisiolanZəngəzurdankeçəcəkkommunikasiyalarbölgənintranzitxəritəsinəmühümyeniliklərgətirəcək. ZəngəzurdəhlizininistifadəyəverilməsieynizamandaAzərbaycanıregionunnəqliyyatqovşaqlarınınmərkəzinəçevirəcək, Budəhlizinbölgəvəbeynəlxalqyükdaşımalarındamühümvasitəolacağıaydındır. Dövlətimiz Vətənmüharibəsindənsonrabumüstəvidəəməkdaşlıqdamaraqlıvəhazırolduğunudəfələrləbəyanedib.

ZəngəzurdəhlizininəhəmiyyətiniPrezidentİlhamƏliyev 2009-cu il 3 oktyabrtarixindəNaxçıvandakeçirilmişTürkdilliölkələrindövlətbaşçılarınınZirvəgörüşündəaçıqlamışdı. HəminZirvəgörüşündəTürkŞurasıyaradılmışdı. VaxtiləZəngəzuruAzərbaycandanalıbErmənistanabirləşdirməktürkdünyasınıncoğrafiparçalanmasıidi. Beləliklə, qədimAzərbaycantorpağıolanZəngəzurinditürkdünyasınıbirləşdirənkörpürolunuoynayacaqdır.Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev təkcə Azərbaycanın və azərbaycanlıların deyil, bütün türk dünyasının taleyini dəyişməyə müyəssər olmuş ümumtürk miqyaslı müdrik liderdir. 

Möhtərəm Prezident cənab  İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çıxışında əsas vurğu heç də regional əmədaşlıq və yükdaşımaları ilə bağlı rəqabət üzərində deyil. O, öz nitqində bəyan edir ki, “Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli, tarixi və gələcək maraqlarımıza tam cavab verir.  Azərbaycan xalqı 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıdacaq. Biz tarixi torpaqlarımızı heç vaxt unutmamalıyıq.  İrəvan, Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bunu gənc nəsil də, dünya da bilməlidir.”

 Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə türk dünyası üçün yeni bir mərhələnin başlanğıcı olacaq. Azərbaycaın Türkiyə və türk dünyası ilə güclü bağının yaranmasında əhəmiyyətli rolunu daha da gücləndirəcək.XXI əsrin qalib sərkərdəsi ,Ali Baş Komandan Qarabağ zəfəri ilə bütün dünyaya Türkün gücünü  bir daha sübut etdi.


Əntiqə Tağıyeva,

Masallı, Hişkədərə kənd sakini.