Menu
Xəbər Lenti
Mən Poladdan yazıram
2-08-2022, 14:55

Mən Poladdan yazıram

01 iyl 17:53Gündəm / Mədəniyyət

Yellow Man ... O, musiqinin rəngləri ilə hisslər və emosiyalar yaradan insandır

Albom ideyasının meydana çıxması eyniadlı musiqi əsərimin – “Yellow Man”in yazılmasından sonra ortaya çıxıb. Məhz o an albom üzərində işləməyi qərarlaşdırmışdım.

Bu əsərimin adı meşədə gəzintidə olarkən ağlıma gəldi. Hər birimiz elə emosiyalar yaşayırıq ki, heç onların fərqinə də varmırıq. Sanki sürətlə gedən qatarda oturub pəncərədən ətrafı seyr etməyi çatdıra bilmirik. Çalışın hər çiçəyə, ağaca, daşa, insana nəzər yetirəsiniz.  Bütün bu anlar, hisslər həyatımızı və onun haqqında olan təsəvvürlərimizi formalaşdırır. Bizim bütün diqqətimiz həyatın təlaşına yönəlməməlidir, bu həyatda axı o qədər gözəlliklər var ... sadəcə bütün bunlara diqqət etmək lazımdır, hər şey bizi əhatə edib.

Albomun səsyazması onun konsepsiyası ilə sıx bağlı idi. Royalın səsi yeddi mikrofonla qeydə alındı. Onlardan altısı alətin içərisində fərqli mövqələrdən, biri isə royalın altında quraşdırılmışdı. Bunun səbəbi isə dinləyicinin özünü royalın içərisində hiss etməsi, alətin fəzasını duyması, simlərin titrəşimlərini, alətin xammalını, dillərin və mexanizmin, pedalların səslərini eşitməsini təmin etmək idi. Bütün bu səslər musiqinin tərkib hissəsinə çevrilib: dinləyicinin diqqəti təkcə melodiyada deyil, eləcə də digər səslərə də köklənir. Məsələn, konsert zallarında dinləyicilər bundan məhrumdur, onlar yalnız olduqları məkanın səslərini eşidirlər.

Praqada yaşayan azərbaycanlı rəssam Heyran Mustafa-zadə “The Yellow Man” albomunun üz qapağının hazırlanması prosesi ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb: “Ramin mənə növbəti kompozisiyasından hissə göndərəndə, ağlımda ideya yarandı ki, Raminin musiqi ilə əks etdirdiyini mən vizual təsvir edim. Bu fikrimi onunla da paylaşdım. Bir müddət sonra Ramin yazdı ki, albom hazırlayacaq, adını da düşünüb, mənsə qalan kompozisiyaları dinləyim. “Yellow Man”ın kətan üzərindəki işi nə qədər davam etdi, dəqiq deyə bilmərəm. Əsas vaxtım isə özümü o əhvala kökləməyim və niyə məhz sarı, niyə mavi yaxud qırmızı adam olmadığını anlamaq cəhdlərimlə keçdi. Cəhdim rəngin xüsusiyyətinin necə ötürüldüyünü başa düşmək idi. Bu cəhət nə ümumi xarakterdə, nə də fərdi yanaşmada deyil, əksinə, bütünlüklə ümumi, absrakt və güclü ekspressiyada idi. Bu konkret bir insanın portreti deyil, onun sehrli axınında üzən və həll olan dinləyicinin, musiqinin özünün portretidir.
 
 Alboma keçid: https://lnk.to/THEYELLOWMAN  Dinləməkdən həzz alın…

Bəstəkar haqqında: Ramin Kuliev Çexiyada fəaliyyət göstərən azərbaycanlı bəstəkardır. 2018-ci ildən Yanaçek adına Musiqi və ifaçılıq sənətləri akademiyasının layihələri çərçivəsində onun elektron, kamera və orkestr əsərləri Niderland və Çexiyada səslənir. Kuliev festivallar üçün treylərlər, animasiya filmləri və teatr pyesləri üçün musiqi bəstələyir. Bəstəkar eləcə də Animafilm studiyasının münsif heyətində iştirak edir. 2020-ci ildə Ramin Kuliev debut “Dream” albomunu buraxıb. “The Yellow man” bəstəkarın ikinci albomudur, hal-hazırda bəstəkar üçüncü albomu üzərində işləyir.


Желтый человек — это человек, который создает ощущения и эмоции через краски музыки

Идея создания альбома возникла после сочинения произведения с одноименным названием “Yellow Man”. Именно в тот момент я и решил начать работу над альбомом. 

Название этого произведения возникло во время прогулки по лесу. Все мы проживаем определенные эмоции, которые порой не замечаем. Словно мы сидим в мчащемся поезде и не успеваем разглядеть, что за окном. Старайтесь замечать каждый цветок, дерево, камень, человека. Все эти мгновения и ощущения формируют нашу жизнь и впечатления о ней. Вся наша концентрация не должна быть направлена только на жизненную суету, ведь в этой жизни есть столько всего прекрасного. Нужно только это заметить. Все вокруг нас.

Запись альбома была тесно связана с концепцией. Рояль записывался на семь микрофонов, шесть из которых находились в разных внутренних позициях рояля и один под ним. Это было сделано для того, чтобы слушатель чувствовал себя внутри рояля, ощущал все пространство и слышал резонанс струн, дерева, звуки клавиш, механизма и педали. Все эти звуки стали частью произведения. Внимание слушателя концентрируется не только на самой мелодии, но и на остальных звуках. К примеру, слушатели в концертных залах лишены этого, и слышат только звуки пространства, в котором они находятся.

Азербайджанская художница Хейран Мустафа-заде, проживающая в Праге, поделилась своими мыслями о процессе создания обложки альбома “The Yellow Man”:

“Когда Рамин послал мне короткий отрывок своей очередной композиции, у меня в голове сразу возникла идея передать визуально то, что он передал музыкой, что я ему и предложила. Спустя какое-то время, Рамин написал – будет альбом, есть название, остальное послушай.

Не смогу точно ответить на вопрос сколько длилась работа над полотном “Желтого человека”. Но определенно большую долю взяло настраивание себя, и попытки понять, почему именно желтый человек, не синий или красный. В чем передается особенность этого цвета? Эта особенность не в каком-то определенном характере, и это не индивидуальное отношение, а скорее полностью наоборот – всеобщее, абстрактное и сильно экспрессивное.

Это не портрет конкретного человека. Это портрет самой музыки, того волшебного течения, в которое вливается и в котором растворяется слушатель.”
 
 Ссылка на альбом: https://lnk.to/THEYELLOWMAN  Наслаждайтесь прослушиванием…

Об авторе: Рамин Кулиев – азербайджанский композитор, проживающий в Чехии. С 2018 года в рамках проектов Академии музыки и исполнительских искусств имени Яначека его электронные, камерные и оркестровые произведения исполняются в Нидерландах и Чехии. 

Кулиев пишет музыку для трейлеров фестивалей, анимационных фильмов и театральных пьес. Композитор также входит в состав отборочной комиссии студии AnimaFilm.

В 2020 году Кулиев выпускает свой дебютный альбом “Dream”. Альбом “The Yellow Man” является вторым альбомом композитора. На данный момент Кулиев уже начал работу над своим третьим альбомом.


Yellow Man is a person who creates feelings and emotions through the colors of music

The idea for the album came after the creation of the composition with the same name
 “Yellow Man”. That's when I decided to start working on the album.

The title of this composition originated during a walk in the woods/forest. We all experience certain emotions that we sometimes don't notice. It's like sitting on a speeding train and not having time to see what's going on outside the window. Try to notice every flower, tree, rock, person. All these moments and feelings form our life and impressions of it. All of our concentration should not be focused only on the hustle and bustle of life, because there is so much beauty in this life. We only need to notice it. Everything is all around us.

The recording of the album was closely related to the concept. The piano was recorded with seven microphones, six of which were in different inner positions of the piano and one under it. This was done so that the listeners could feel themselves inside the piano, feel all the space and hear the resonance of the strings, the wood, the sounds of the keys and the mechanism, the pedals. All of these sounds became part of the composition. The listeners’ attention is focused not only on the melody itself, but also on the other sounds. For example, listeners in concert halls are deprived of this, and hear only the sounds of the space they are in.

Azerbaijani artist Heyran Mustafa-zadeh, who lives in Prague, shared her thoughts on the process of creating the cover of "The Yellow Man" album.

“When Ramin sent me a short excerpt of his next composition, I immediately had the idea in my mind to convey visually what he conveyed through music. After a while, Ramin messaged me - there will be an album, there is a title, listen to the rest.

I can't exactly answer the question of how long the work on “Yellow Man” canvas lasted. But it definitely took a large part of setting myself up, and trying to understand why a yellow man, not blue or red. Trying to understand what is conveyed by the peculiarity of this color. This peculiarity is not in any particular character, and it is not an individual attitude, but rather quite the opposite, universal, abstract and strongly expressive.

It is not a portrait of a specific person. It is a portrait of the music itself, of that magical current in which the listener is absorbed and dissolved.”

Link to album: https://lnk.to/THEYELLOWMAN  Enjoy listening…

About the author: Ramin Kuliev is an Azerbaijani composer living in the Czech Republic. Since 2018, his electronic, chamber and orchestral works have been performed in the Netherlands and the Czech Republic as part of Janáček Academy of Music and Performing Arts projects. 

Kuliev writes music for festival trailers, animated films and theater plays. The composer is also a member of the selection committee of AnimaFilm studio.

In 2020, Kuliev releases his debut album “Dream”. The album “The Yellow Man” is the composer's second album. At the moment Kuliev has already begun work on his third album.